Administratievoorwaarden

In de administratievoorwaarden wordt de rechtsverhouding tussen STAK AAB en de certificaathouders geregeld.

Administratievoorwaarden Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Bank

In de administratievoorwaarden is onder andere informatie te vinden over:

Definities

Artikel 1.
In deze administratievoorwaarden zullen de navolgende termen de navolgende betekenis hebben:
aandeel                         : een gewoon aandeel, niet zijnde een gewoon aandeel B, in het kapitaal van de vennootschap;
administratiekantoor  : Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Bank;
certificaat                     : een door het administratiekantoor toegekend certificaat voor een aandeel;
Euronext                       : Euronext in Amsterdam, een gereglementeerde markt van Euronext Amsterdam N.V.;
NLFI                              : Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen, tevens handelend onder de naam "NLFI";
schriftelijk                    : schriftelijk, waaronder mede begrepen per e-mail, fax of ander schriftelijk reproduceerbaar telecommunicatiemiddel;
vennootschap               : ABN AMRO Bank N.V.;
vergadergerechtigden  : certificaathouders alsmede houders van een vruchtgebruik en pandhouders met vergaderrecht;
vergaderrecht                : het recht om de vergadering van certificaathouders bij te wonen en daar het woord te voeren, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, en
Wge                                : Wet giraal effectenverkeer.

Administratie van aandelen

Artikel 2.1.
2.1.1. De statutaire doelomschrijving van het administratiekantoor luidt als volgt: 
"Doel. 
Artikel 1.2.

1.2.1. Het doel van de stichting is:
(a) het tegen toekenning van certificaten op naam ("certificaten") ten titel van beheer verwerven en administreren van aandelen ("aandelen") in het kapitaal van de statutair te Amsterdam gevestigde naamloze vennootschap: ABN AMRO Bank N.V. (de "vennootschap") en het uitoefenen van alle aan de aandelen verbonden rechten, waaronder het uitoefenen van het stemrecht en het ontvangen van uitkeringen op de aandelen onder de verplichting deze uit te keren op de certificaten;
(b) het bevorderen van de informatie-uitwisseling tussen de vennootschap enerzijds en de certificaathouders en aandeelhouders van de vennootschap anderzijds;
(c) het bevorderen van de werving van steminstructies van certificaathouders, onverminderd het bepaalde in artikel 2:118a van het Burgerlijk Wetboek, 
 zomede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
1.2.2. De stichting zal de aan de aandelen verbonden rechten op een zodanige wijze uitoefenen dat de belangen van de houders van certificaten, van de vennootschap en van de ondernemingen die door de vennootschap en de met de vennootschap in een groep verbonden vennootschappen in stand worden gehouden zo goed mogelijk worden gewaarborgd. De stichting zal invloeden die de zelfstandigheid, de continuïteit of de identiteit van de vennootschap en die ondernemingen in strijd met de belangen van de vennootschap en van die ondernemingen zouden kunnen aantasten, naar maximaal vermogen weren.
1.2.3. Daarbij neemt de stichting steeds in aanmerking de gerechtvaardigde belangen van de klanten, de spaarders en depositohouders, de aandeelhouders, de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, de werknemers en de samenleving waarin de vennootschap haar activiteiten uitvoert."
2.1.2. Het Administratiekantoor is bereid onder de in deze administratievoorwaarden vastgestelde bepalingen aandelen in administratie te nemen tegen toekenning van certificaten.
2.1.3. Uit een inschrijving in het aandeelhoudersregister van de vennootschap blijkt welke aandelen in administratie zijn genomen. De inschrijving in het aandeelhoudersregister geschiedt op naam van het administratiekantoor met de aantekening dat die inschrijving alleen kan worden gewijzigd in opdracht van het administratiekantoor.
2.1.4. Het administratiekantoor aanvaardt slechts aandelen ter administratie die vrij zijn van beperkte rechten en beslagen. Degene die een aandeel aan het administratiekantoor overdraagt, is aansprakelijk voor alle schade die het administratiekantoor lijdt indien blijkt dat hij niet tot die overdracht bevoegd was.
2.1.5. Als derden in de zin van Bijlage II bij het Algemeen Reglement Euronext Amsterdam Stock Market zijn aangewezen de notarissen die verbonden zijn aan De Brauw Blackstone Westbroek N.V. Het administratiekantoor kan in overleg met de vennootschap een of meer anderen als derden aanwijzen. Het administratiekantoor geeft kennis van het aanwijzen van een derde aan de certificaathouders.
2.1.6. Indien certificaten behoren tot een verzameldepot of girodepot in de zin van de Wge, kan uitlevering daarvan slechts plaatsvinden onder de voorwaarden van artikel 26 Wge.

Toekenning van certificaten

Artikel 2.2.
2.2.1. Het administratiekantoor kent voor ieder in administratie genomen aandeel een (1)  certificaat toe. 
2.2.2 Alle certificaten luiden op naam. Er worden geen certificaatbewijzen uitgegeven.
2.2.3. De nominale waarde van de certificaten is gelijk aan de nominale waarde van de aandelen.
2.2.4. De in overeenstemming met deze administratievoorwaarden toegekende certificaten kwalificeren als met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten.

Uitoefening van aan de aandelen verbonden rechten door het administratiekantoor

Artikel 3.1. 
3.1.1. Het administratiekantoor zal de aan de aandelen verbonden rechten uitoefenen met inachtneming van zijn statutaire doelstelling. Het administratiekantoor zal zich bij de uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten primair richten naar het belang van de certificaathouders en rekening houden met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Indien een van de gevallen als bedoeld in artikel 3.2.5 zich voordoet, zal het administratiekantoor zich bij de uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten primair richten naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.1.1, onderdeel 1.2.3.
3.1.2. Het administratiekantoor zal, anders dan vertegenwoordigd door een overeenkomstig artikel 3.2.2 of artikel 3.2.3 gevolmachtigde en anders dan in de situatie als opgenomen in artikel 3.2.4 en met uitzondering van de gevallen als bedoeld in artikel 3.2.5, geen stem uitbrengen op de door het administratiekantoor gehouden aandelen.
3.1.3. Zolang NLFI één derde of meer van het aantal uitstaande aandelen houdt, zal het administratiekantoor alleen met instemming van NLFI het verlenen van volmachten beperken of uitsluiten of gegeven volmachten herroepen en steminstructies niet opvolgen als bedoeld in artikel 3.2.5. Dit artikel 3.1.3 vervalt van rechtswege indien en zodra NLFI op enig moment minder dan een/derde (1/3) van het totaal aantal uitstaande aandelen houdt.


Uitoefening stemrecht in de algemene vergadering van de vennootschap door de certificaathouder

Artikel 3.2.
3.2.1. Met inachtneming van hetgeen daarover in de wet en de statuten van de vennootschap is bepaald, hebben certificaathouders toegang tot de algemene vergadering van de vennootschap en het recht daarin het woord te voeren.
3.2.2. Onverminderd artikel 3.2.5, zal het administratiekantoor aan een certificaathouder telkens volmacht verlenen om met uitsluiting van het administratiekantoor het aan de aandelen verbonden stemrecht uit te oefenen in een in de volmacht aangegeven algemene vergadering van de vennootschap. De gevolmachtigde certificaathouder kan het stemrecht naar eigen inzicht uitoefenen..
3.2.3. Een certificaathouder kan de in artikel 3.2.2 bedoelde volmacht (al dan niet met steminstructie) schriftelijk overdragen aan een derde, mits hij het voornemen daartoe binnen een door het administratiekantoor te bepalen termijn voor de betreffende algemene vergadering van de vennootschap aan het administratiekantoor kenbaar heeft gemaakt. 
3.2.4. Indien aan de houder van certificaten de in artikel 3.2.2 bedoelde volmacht is verleend en deze niet is beperkt, uitgesloten of herroepen, kan die houder van certificaten de stichting verzoeken om namens hem, al dan niet volgens een door hem te geven steminstructie, het stemrecht uit te oefenen. Indien een certificaathouder het administratiekantoor een schriftelijke instructie geeft tot het uitoefenen van het stemrecht op de aandelen waarvan de desbetreffende certificaathouder de certificaten houdt, zal het administratiekantoor deze instructie opvolgen. Indien de schriftelijke steminstructie geen aanwijzing bevat ten aanzien van de wijze waarop het administratiekantoor het stemrecht dient uit te oefenen, zal het administratiekantoor het stemrecht naar eigen inzicht en met inachtneming van artikel 3.1 uitoefenen.
3.2.5. Het administratiekantoor kan de onder artikel 3.2.2. bedoelde volmacht slechts beperken, uitsluiten of herroepen en de onder 3.2.4. bedoelde steminstructie slechts niet opvolgen indien:
a.  een openbaar bod is aangekondigd of uitgebracht op aandelen of certificaten of de gerechtvaardigde verwachting bestaat dat daartoe zal worden overgegaan, zonder dat over het bod overeenstemming is bereikt met de vennootschap;
b.  een houder van certificaten of meerdere houders van certificaten en aandelen volgens een onderlinge regeling tot samenwerking al dan niet samen met dochtermaatschappijen ten minste 25% van het geplaatste kapitaal van de vennootschap verschaffen of doen verschaffen; of
c.  naar het oordeel van het administratiekantoor uitoefening van het stemrecht door een certificaathouder wezenlijk in strijd is met het belang van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming.
Het administratiekantoor brengt het besluit tot beperking, uitsluiting of herroeping en tot het niet opvolgen van steminstructies gemotiveerd ter kennis van de certificaathouders en de overige aandeelhouders. De beperking, uitsluiting of herroeping en tot het niet opvolgen van steminstructies heeft een tijdelijk karakter en kan niet geschieden voor een periode langer dan twee (2) jaar.
3.2.6. Indien het administratiekantoor stem uitbrengt op de aandelen ingevolge artikel 3.2.5, zal het administratiekantoor stem uitbrengen tegen een voorgestelde wijziging van de statuten van de vennootschap voor zover deze statutenwijziging er toe zou leiden dat het aantal door eenzelfde aandeelhouder uit te brengen stemmen wordt beperkt.
3.2.7. Indien het administratiekantoor stem uitbrengt op de aandelen ingevolge artikel 3.2.5 en voorgesteld wordt verandering te brengen in aan de aandelen verbonden rechten, zal het administratiekantoor zo mogelijk ten minste veertien (14) dagen voor de dag van de algemene vergadering van de vennootschap aan de certificaathouders kennis geven van het voornemen om van het stemrecht gebruik te maken. Het administratiekantoor is niet gehouden daarbij te vermelden hoe het stem zal uitbrengen.
3.2.8. Het administratiekantoor is noch aansprakelijk voor het stemgedrag van een certificaathouder of de gevolgen daarvan, noch voor het uitbrengen van een stem overeenkomstig een steminstructie als bedoeld in artikel 3.2.4 of de gevolgen daarvan.

Uitkeringen op aandelen en certificaten

Artikel 3.3.
3.3.1. Het administratiekantoor zal elke uitkering op de aandelen in administratie innen en een overeenkomstige uitkering op de certificaten beschikbaar stellen. Uitkeringen op certificaten zullen zonder berekening van kosten of provisie betaalbaar worden gesteld. Voor zover uitkeringen niet betaalbaar worden gesteld overeenkomstig artikel 3.3.2 of 3.3.3, zullen deze beschikbaar worden gesteld te Amsterdam en zal van de betaalbaarstelling door het administratiekantoor kennis worden gegeven.
3.3.2. Uitkeringen op certificaten zullen voor zover mogelijk met tussenkomst van de aangesloten instellingen in de zin van de Wge beschikbaar worden gesteld.
3.3.3. Uitkeringen op aandelen in de vorm van aandelen zullen voor zover mogelijk aan de certificaathouders in de vorm van certificaten beschikbaar worden gesteld. Deze certificaten zullen voor zover mogelijk met tussenkomst van de aangesloten instellingen in de zin van de Wge beschikbaar worden gesteld
3.3.4. Ingeval het administratiekantoor een voorkeursrecht heeft op nieuw uit te geven aandelen, zal het administratiekantoor de certificaathouders gelegenheid geven een voorkeursrecht op certificaten op overeenkomstige wijze uit te oefenen.
3.3.5. Indien de vennootschap een uitkering op aandelen doet in, naar keuze van de aandeelhouder, geld of andere waarden, zal het administratiekantoor de certificaathouders zoveel mogelijk in de gelegenheid stellen ieder voor zich een keuze te maken tot de vierde dag voor de dag waarop de keuze door het administratiekantoor moet zijn uitgebracht. De certificaathouders wordt van de mogelijkheid tot het uitbrengen van een keuze kennis gegeven. Voor de certificaathouders waarvan de wensen niet vier (4) dagen voor de dag waarop het administratiekantoor de keuze moet maken zijn ontvangen, kiest het administratiekantoor zoals het in het belang van de betreffende certificaathouders dienstig oordeelt.
3.3.6. De vordering van certificaathouders tot een uitkering vervalt door een tijdsverloop van twintig (20) jaar.

Vergadering van certificaathouders

Artikel 4.1.
4.1.1. Indien het administratiekantoor dit nodig of wenselijk acht, zal zij de mening van de certificaathouders peilen in een vergadering van certificaathouders. Het administratiekantoor zal in ieder geval zorgdragen dat niet later dan twee (2) weken voor een vergadering van aandeelhouders van de vennootschap, een vergadering van certificaathouders wordt gehouden, waar de agendapunten van die vergadering onderwerp van gesprek zullen zijn en het bestuur de certificaathouders kan adviseren omtrent de wijze van uitoefening van het stemrecht als bedoeld in artikel 3.2.
4.1.2. Een of meer certificaathouders die gezamenlijk ten minste drie procent (3%) van het totaal aantal certificaten houden, kunnen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het administratiekantoor schriftelijk verzoeken een vergadering van certificaathouders bijeen te roepen. Het administratiekantoor willigt dit verzoek in binnen een (1) maand na de ontvangst ervan. Indien het administratiekantoor niet binnen een maand tot bijeenroeping overgaat, zal de bijeenroeping kunnen geschieden door de meest gerede certificaathouder, met inachtneming van het in deze administratievoorwaarden bepaalde omtrent de oproeping van een vergadering van certificaathouders.

Oproeping vergadering van certificaathouders

Artikel 4.2.
4.2.1. De oproeping tot een vergadering geschiedt door middel van een daartoe strekkende kennisgeving van het administratiekantoor. Bij de oproeping zal hetzij de inhoud van de agenda en van alle stukken waarvan de kennisneming voor de certificaathouders van belang is bij de behandeling van de agenda worden opgenomen, hetzij worden vermeld waar deze stukken kosteloos verkrijgbaar zijn te Amsterdam. De vergadering wordt uiterlijk de vijftiende dag voor de dag van de vergadering opgeroepen.
4.2.2. De vergadering wordt gehouden te Amsterdam.

Bijwonen van de vergadering van certificaathouders

Artikel 4.3.
4.3.1. Iedere houder van certificaten is bevoegd de vergadering van certificaathouders bij te wonen, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, en daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, voor zover deze rechten niet toekomen aan de vruchtgebruiker of de pandhouder.
4.3.2. Het administratiekantoor kan besluiten dat door middel van een elektronisch communicatiemiddel kennis genomen kan worden van de verhandelingen ter vergadering.
4.3.3. Het administratiekantoor kan besluiten dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, op voorwaarde dat de vergadergerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en bovendien rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter de betreffende vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Het administratiekantoor kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de certificaathouder en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden worden bij de oproeping tot de vergadering van certificaathouders bekend gemaakt.
4.3.4. De certificaathouder dient het administratiekantoor schriftelijk kennis te geven van zijn voornemen de vergadering bij te wonen. Deze kennisgeving moet uiterlijk op de vijfde dag voor de dag van de vergadering door het administratiekantoor zijn ontvangen. Indien de rechten zullen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde, dient uiterlijk de vijfde dag voor de dag van de vergadering die volmacht door het Administratiekantoor te zijn ontvangen.
4.3.5. Het in artikel 4.3.1. tot en met 4.3.4. bepaalde is van overeenkomstige toepassing op iedere vruchtgebruiker of pandhouder van een certificaat met vergaderrecht.
4.3.6. Voor de toepassing van artikel 4.3.1 tot en met 4.3.5 hebben als vergadergerechtigden en stemgerechtigden te gelden zij die op een door het administratiekantoor te bepalen tijdstip, de dag van registratie, die rechten hebben, ongeacht wie ten tijde van de vergadering van certificaathouders rechthebbenden op die certificaten zijn. De dag van registratie wordt bij de oproeping van de vergadering vermeld alsmede de wijze waarop de personen die gerechtigd zijn tot het bijwonen van de vergadering zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.
4.3.7. De leden van het bestuur van het administratiekantoor en de leden van de raad van bestuur, de leden van de raad van commissarissen en de aandeelhouders van de vennootschap zijn bevoegd de vergaderingen van certificaathouders bij te wonen en hebben als zodanig in de vergaderingen van certificaathouders een raadgevende stem.
4.3.8. De voorzitter van de vergadering kan derden toelaten tot de vergadering van certificaathouders.
4.3.9. De voorzitter van de vergadering beslist omtrent alle kwesties die verband houden met de toelating tot de vergadering van certificaathouders.

Vergadering van certificaathouders: vergaderorde, notulen

Artikel 4.4.
4.4.1. De vergadering van certificaathouders wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur van het administratiekantoor die echter, ook indien hij zelf aanwezig is, een ander in zijn plaats met de leiding van de vergadering kan belasten. Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur van het administratiekantoor zonder dat hij een ander met de leiding van de vergadering belast heeft, benoemen de aanwezige leden van het bestuur van het administratiekantoor een van hen tot voorzitter.
4.4.2. De voorzitter van de vergadering stelt de vergaderorde vast met inachtneming van de agenda en is bevoegd de spreektijd te beperken of andere maatregelen te nemen om een ordelijk verloop van de vergadering te waarborgen.
4.4.3. Alle kwesties die verband houden met de gang van zaken in of ter zake van de vergadering, worden beslist door de voorzitter van de vergadering.
4.4.4. Tenzij van de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden van de vergadering notulen gemaakt. Notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering. De vastgestelde notulen worden door de voorzitter en secretaris getekend.
4.4.5. Een door de voorzitter en de secretaris van de vergadering getekende schriftelijke bevestiging dat de algemene vergadering een besluit heeft genomen, geldt als bewijs van een dergelijk besluit tegenover derden.

Vergadering van certificaathouders: besluitvorming

Artikel 4.5.
4.5.1. De vergadering van certificaathouders besluit in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de certificaten vertegenwoordigd zijn, met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Indien in de vergadering van certificaathouders het vereiste aantal certificaten niet vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering gehouden, waarin ongeacht het aantal vertegenwoordigde certificaten met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen een besluit kan worden genomen dat voor alle certificaathouders en het administratiekantoor bindend is.
4.5.2. Ieder certificaat geeft recht op het uitbrengen van een (1) stem in de vergadering van certificaathouders.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
4.5.3. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming.
4.5.4. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming in de vergadering is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover wordt gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
4.5.5. Over alle geschillen betreffende de stemmingen, waarin bij de wet of de statuten niet is voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.

Register van certificaathouders

Artikel 5.1.
5.1.1. Het administratiekantoor houdt een register van certificaathouders. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
5.1.2. De naam, het adres, het aantal gehouden certificaten en de overige door het administratiekantoor passend geachte informatie van elke certificaathouder worden vermeld in het register van certificaathouders.
5.1.3. Op zijn verzoek wordt aan een certificaathouder kosteloos een schriftelijk bewijs verstrekt van de inhoud van het register van certificaathouders met betrekking tot de op zijn naam geregistreerde certificaten.
5.1.4. Het bepaalde in de artikelen 5.1.2. en 5.1.3. is van overeenkomstige toepassing op personen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op een of meer certificaten hebben.
5.1.5. In het geval dat certificaten zijn geleverd aan een intermediair in de zin van de Wge ter opname in een verzameldepot in de zin van de Wge of aan het centraal instituut in de zin van de Wge ter opname in het girodepot in de zin van de Wge, worden de naam en het adres van de intermediair onderscheidenlijk het centraal instituut opgenomen in het register van certificaathouders, met vermelding van de datum waarop die certificaten zijn gaan behoren tot een verzameldepot onderscheidenlijk het girodepot en de datum waarop de levering van certificaten aan het administratiekantoor is medegedeeld

Gemeenschap.

Artikel 5.2.
5.2.1. Indien een of meer certificaten tot een gemeenschap behoren die niet wordt gekwalificeerd als een gemeenschap van eigendom als bedoeld in de Wge, kunnen de deelgenoten in die gemeenschap zich slechts tegenover het administratiekantoor doen vertegenwoordigen door een (1) persoon, die zij daartoe gezamenlijk schriftelijk hebben aangewezen.
5.2.2. Het administratiekantoor kan, al dan niet onder het stellen van bepaalde voorwaarden, ontheffing verlenen ten aanzien van het bepaalde in artikel 5.2.1.

Pandrecht. Vruchtgebruik

Artikel 5.3.
5.3.1. Op certificaten kan een pandrecht en een recht van vruchtgebruik worden gevestigd.
5.3.2. Indien op een certificaat een pandrecht is gevestigd komt het aan dat certificaat verbonden stemrecht toe aan de certificaathouder, tenzij het stemrecht bij de vestiging van het pandrecht aan de pandhouder is toegekend.
5.3.3. Indien op een certificaat een recht van vruchtgebruik is gevestigd komt het aan dat certificaat verbonden stemrecht toe aan de certificaathouder, tenzij het stemrecht bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik aan de houder van het recht van vruchtgebruik is toegekend.
5.3.4. Certificaathouders die vanwege een pandrecht of een recht van vruchtgebruik geen stemrecht hebben, hebben vergaderrecht. Pandhouders en vruchtgebruikers die geen stemrecht hebben, hebben geen vergaderrecht.

Royement

Artikel 6.1.
6.1.1. Het administratiekantoor kan uitsluitend besluiten tot royement van een of meer certificaten met instemming van de vennootschap alsmede, zolang NLFI een/derde (1/3) of meer van het aantal uitstaande aandelen houdt, van NLFI. Certificaathouders kunnen geen royement van de door hen gehouden certificaten verlangen.
6.1.2. Het administratiekantoor zal de certificaathouders ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan het royement, daarvan kennis geven. Kennisgeving geschiedt overeenkomstig artikel 10.1 of door een bericht direct gericht aan de certificaathouders die het betreft.

Rapport

Artikel 7.1. 
7.1.1.  Het administratiekantoor zal bij het verschijnen van de jaarrekening en het jaarverslag van de vennootschap aan certificaathouders een rapport uitbrengen betreffende zijn werkzaamheden. Het verslag vermeldt het aantal in administratie gehouden aandelen.
7.1.2. Onverminderd artikel 10.1.1., zal het rapport in het jaarverslag van de vennootschap worden opgenomen dan wel beschikbaar worden gesteld op de website van het administratiekantoor.

Wijziging administratievoorwaarden

Artikel 8.1.
8.1.1. Het administratiekantoor is bevoegd de administratievoorwaarden te wijzigen na aankondiging daarvan, mits deze wijziging gewenst of vereist is als gevolg van een wijziging met betrekking tot de aandelen.
8.1.2. Wijzigingen in de administratievoorwaarden die ten doel hebben royement op verzoek van de certificaathouder mogelijk te maken, vereisen de voorafgaande goedkeuring van de vennootschap.
8.1.3. Andere wijzigingen dan bedoeld in artikel 8.1.1. en 8.1.2. vereisen de goedkeuring van de vennootschap en de vergadering van certificaathouders.
8.1.4. Wijzigingen in de administratievoorwaarden treden slechts in werking treden na goedkeuring van Euronext.
8.1.5. Zolang NLFI een/derde (1/3) of meer van het aantal uitstaande aandelen houdt, vereist een besluit tot wijziging van de administratievoorwaarden de goedkeuring van NLFI.
Dit artikel 8.1.5 vervalt van rechtswege indien en zodra NLFI op enig moment minder dan een/derde (1/3) van het totaal aantal uitstaande aandelen houdt.

Beëindiging of overdracht van de administratie

Artikel 8.2.
8.2.1. Het administratiekantoor kan de administratie van de aandelen alleen beëindigen of overdragen na goedkeuring van de vennootschap en de vergadering van certificaathouders.
8.2.2. Indien het administratiekantoor mocht worden ontbonden of haar functie op grond van de administratievoorwaarden mocht willen doen beëindigen, of indien de vennootschap de functie beëindigd mocht willen zien, zal de vennootschap in overleg met het administratiekantoor een opvolger aanwijzen aan wie de administratie wordt overgedragen. De overdracht van de administratie vereist de goedkeuring van de certificaathouders.
Indien de vennootschap en het administratiekantoor geen overeenstemming bereiken, of de certificaathouders geen goedkeuring verlenen zal Euronext op verzoek van het administratiekantoor of de vennootschap besluiten welk besluit voor alle partijen bindend is.
8.2.3. De aanwijzing van een opvolger van het administratiekantoor wordt twee (2) maanden na de bekendmaking van de opvolging van kracht.
8.2.4. De opvolger van het administratiekantoor neemt alle verplichtingen van het administratiekantoor uit hoofde van de administratievoorwaarden over.
8.2.5. Het administratiekantoor zal alle aandelen die het administratiekantoor in administratie houdt binnen de in artikel 8.2.3. bedoelde termijn overdragen aan zijn opvolger.
8.2.6. Bij beëindiging van de administratie zullen de certificaathouders gedurende een termijn van ten minste twee (2) jaar vanaf de dag van kennisgeving, hun certificaten vrij van kosten kunnen royeren. Gedurende die termijn blijven deze administratievoorwaarden van kracht, behoudens eventuele wijzigingen overeenkomstig artikel 8.1.
8.2.7. Nadat de in artikel 8.2.6 bedoelde termijn is verstreken zal het administratiekantoor gerechtigd zijn, na overleg met Euronext en na kennisgeving, hetzij de nog in administratie gehouden aandelen aan een derde over te dragen op kosten en voor risico van de houders van de dan nog uitstaande certificaten, hetzij deze te verkopen en de opbrengst ter beschikken te houden voor de houders van de dan uitstaande certificaten of deze over te dragen aan een derde die deze ter beschikking zal houden voor de betreffende certificaathouders.
8.2.8. Zolang NLFI een/derde (1/3) of meer van het aantal uitstaande aandelen houdt, vereist een besluit tot beëindiging van de administratie van de aandelen als bedoeld in artikel 8.2.1 de goedkeuring van NLFI. Dit artikel 8.2.8 vervalt van rechtswege indien en zodra NLFI op enig moment minder dan een/derde (1/3) van het totaal aantal uitstaande aandelen houdt.

Afwikkeling

Artikel 9.
Zowel het administratiekantoor als de certificaathouders zullen voldoen aan de verplichtingen en zullen zich houden aan de beperkingen die worden opgelegd uit hoofde van besluiten van de afwikkelingsraad genoemd in artikel 42 van de Verordening Gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme (Verordening EU nr. 806/2014 de dato 15 juli 2014, hierna: "de Verordening"), van De Nederlandsche Bank N.V. als nationale afwikkelingsautoriteit en/of van de Europese Centrale Bank als Europees toezichthouder, een en ander overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de Verordening, de Wet op het financieel toezicht en uitvoeringsregelingen, zoals deze van tijd tot tijd zullen luiden. De bevoegdheid van de afwikkelingsraad en de nationale afwikkelingsautoriteit kan onder meer strekken tot (i) het intrekken of overdragen van aandelen, (ii) het royeren van certificaten en/of (iii) de uitgifte van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen of het doen toekennen van certificaten of rechten tot het nemen van certificaten.

Kennisgevingen

Artikel 10.1.
10.1.1. Alle kennisgevingen aan certificaathouders geschieden met inachtneming van de voorschriften van de wet- en regelgeving die op het administratiekantoor van toepassing is uit hoofde van de toelating tot de handel van de certificaten op Euronext, daaronder mede begrepen het 'Algemeen reglement Euronext Amsterdam Stock Market'.
10.1.2. Het administratiekantoor zal de in artikel 10.1.1. bedoelde mededelingen tevens op haar adres ter inzage leggen en openbaar maken via de website van het administratiekantoor, de website van de vennootschap, en/of via een anderszins langs elektronische weg openbaar gemaakt bericht.

Kosten

Artikel 10.2.
10.2.1. Alle kosten die voortvloeien uit deze administratievoorwaarden worden gedragen door de vennootschap.
10.2.2 De door het administratiekantoor geïncasseerde dividenden en andere uitkeringen betaalt het administratiekantoor uit aan certificaathouders zonder enige korting wegens provisie of kosten. Het administratiekantoor brengt aan certificaathouders geen beheerloon in rekening.
10.2.3 Alle lasten, belastingen en kosten die aan het administratiekantoor als houder van aandelen, dan wel uit de aandelen verkregen inkomsten in welke vorm ook mochten worden opgelegd, zullen door het administratiekantoor op de certificaathouders kunnen worden verhaald.

Rechtskeuze. Bevoegde rechter

Artikel 10.3.
10.3.1. De rechtsverhouding tussen de certificaathouders of voormalig certificaathouders enerzijds en het administratiekantoor en/of de derde bedoeld in artikel 2.1.5., wordt beheerst door Nederlands recht.
10.3.2. Alle geschillen die ontstaan in verband met of naar aanleiding van deze administratievoorwaarden, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Artikel 10.4.
Het administratiekantoor zal behoudens ingeval van opzet of grove schuld niet aansprakelijk zijn voor schade of nadeel die bij enige verrichting die verband houdt met de administratie van de aandelen mocht worden geleden, noch voor personen of instellingen waarvan het administratiekantoor in het kader van de uitoefening van zijn verplichtingen of anderszins diensten heeft betrokken.

Bindend karakter administratievoorwaarden

Artikel 10.5.
10.5.1. Iedere certificaathouder en iedere voormalig certificaathouder wordt geacht te zijn toegetreden tot deze administratievoorwaarden zoals deze van tijd tot tijd luiden.
10.5.2. Een afschrift van de administratievoorwaarden is op verzoek van certificaathouders kosteloos verkrijgbaar bij het administratiekantoor en de vennootschap.
10.5.3. Waar deze administratievoorwaarden afwijken van de statuten van het administratiekantoor, zullen de statuten doorslaggevend zijn.