Corporate Governance

Voor de governance van STAK AAB zijn diverse corporate governance codes van belang. Onder meer de relevante bepalingen uit de Nederlandse Corporate Governance Code en de Gedragscode Banken behoren tot het aandachtsgebied van STAK AAB. Het bestuur zal voor zijn interne governance zo veel mogelijk aansluiten bij de in Nederland algemeen aanvaarde beginselen van governance waaronder – voor zover op STAK AAB van toepassing – de principes uit de corporate governance code zoals gepubliceerd in december 2016.

Het bestuur heeft een profielschets voor bestuursleden opgesteld en bij werving van bestuursleden wordt een headhunter aangesteld. De benoemingstermijnen van de bestuursleden zijn zo verdeeld, dat het rooster van aftreden samenvalt met de ‘natuurlijke’ termijnen van aftreden. Het beloningsbeleid van het bestuur wordt toegelicht in het jaarverslag en de nevenwerkzaamheden van de bestuursleden zijn opgenomen het laatste jaarverslag. In het jaarverslag worden de mogelijke risico’s genoemd die aan de werkzaamheden van STAK AAB zijn verbonden, tevens heeft STAK AAB een externe accountant voor de controle van de jaarrekening.

Het bestuur is zich bewust van het feit dat het doel van STAK AAB niet in overeenstemming is met de corporate governance code. Het administratiekantoor kan immers de volmacht van stemming door de certificaathouders intrekken, als beschermingsmaatregel. De toelichting hierop, dient door ABN AMRO te worden gegeven. Deze heeft die toelichting opgenomen in haar jaarverslag.